Plan- och byggprojekt

Lindholmen - från kontor till bostad

Flygbild: Stadsbyggnadskontoret

Syftet är att möjliggöra avstyckning av del av fastigheten Lindholmen 6:9 som bostadsfastighet vid Trione samt att göra lägenheterna i disponentvillan planenliga. Det innebär en planändring från nuvarande ändamål med bl a industri och kontor ändras till bostadsändamål med rätt till kontorsverksamhet och/eller konstgalleri samt att göra lägenheterna i disponentvillan planenliga.

Vad händer just nu?

Planen blev laga kraftvunnen 2011-01-25 och är därmed gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.932708109778439,57.70349131991463]},"properties":{"id":"BN0492/10","name":"Lindholmen - från kontor till bostad","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - från kontor till bostad","body":"Enkel plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0492/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0492/10
 • Diarienummer FK FN4066/10
 • Planens formella namn Bostäder på södra Plejadgatan inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Kontaktuppgifter

Markägare

Älvstrandens utvecklings AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 2. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 3. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 4. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.