Plan- och byggprojekt

Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården.

Här planeras för cirka 250 lägenheter i flerfamiljshus och en större komplettering av verksamhetslokaler i en industrihistoriskt intressant miljö. Området gränsar direkt mot kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg och har kaj mot Säveån. Befintliga verksamheter ges i stor utsträckning möjlighet att finnas kvar i de bevarandevärda industribyggnaderna. Illustration: White arkitekter AB.

Vad händer just nu?

Utställningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - utställning

    När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0489/11
Diarienummer FK
FN1143/12
Planens formella namn
Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg

Handläggare

Markägare

AB Platzer Olskroken 18:7 c/o Platzer Fastigheter AB