Plan- och byggprojekt

Björlanda - Bostäder m m i Skra Bro

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum lokaliseras en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Som en del av områdets utveckling skall även en förbättrad kollektivtrafikknutpunkt med pendelparkering inrymmas i området.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2020-01-08). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0488/12
Diarienummer TK
FN0850/10
Planens formella namn
Detaljplan för handel, bostäder mm i Skra Bro inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun och privata markägare