Plan- och byggprojekt

Rödjan - Verksamheter vid Cisterngatan

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Rödjan.

Planen syftar till att byggnader och anläggningar för mottagning, lagring och distribution av energigasprodukter ska kunna uppföras. I första hand avses hanteringen av flytande naturgas, så kallad LNG (Liquified Natural Gas). Planen omfattar också befintliga pirar och kajer där ledningar för både gas- och petroleumprodukter finns för lastning och lossning via fartyg. Förslaget innebär att nya cisterner och annan erforderlig utrustning och ledningar kan uppföras inom planområdet för att kunna motta, lagra och distribuera LNG.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2014-04-10. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5226.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0481/13
Diarienummer FK
FN4447/13
Planens formella namn
Detaljplan för Verksamheter vid Cisterngatan inom stadsdelen Rödjan.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 sista halvåret

Handläggare