Plan- och byggprojekt

Kålltorp - Bostäder och skola i östra Kålltorp

Stadsdel Kålltorp, Sävenäs.

Cirka 570 nya lägenheter kan byggas varav ca 145 studentlägenheter. Ny skola kan byggas med plats för ca 360 elever. Parkskolan kan utvecklas. De befintliga byggnader som hört till Renströmska sjukhuset bevaras och får användas på ett sätt som är anpassat till deras kulturhistoriska värde. Parkområdet bevaras och blir allmän plats – PARK och områden med höga naturvärden planläggs som allmän plats – NATUR. En ny gata byggs med infart från Torpagatan samtidigt som Sanatoriegatan stängs. Cykelförbindelsen genom parken förbättras.

Vad händer just nu?Trafikkontorets arbeten: gata 1A, 1B och 2
Framtiden byggutveckling: hus A till G

Trafikkontorets byggledare: Christian Björkman, 0708-25 10 98
Trafikkontorets projektledare: Lena Törnros, 031-368 26 14
Samordnare exploatör (hus A-G): Babak Salahi, 0736-58 91 67

Planen vann laga kraft 2017-05-31. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5298.

Kålltorps före detta sjukhem är rivet, bostäder och skola/förskola har byggts i planområdets södra del i slutet på Virginsgatan. Trafikkontoret kommer att färdigställa plats för rundkörning (inkörning på dagis), belysning samt gång- och cykelbana, dessa arbeten beräknas vara klara i augusti 2020

Utbyggnad av norra delen kommer ske etappvis och påbörjas våren 2020 med byggnation av en ny lokalgata in i området från Torpagatan. Hösten 2020 påbörjas ledningsarbeten i Sanatoriegatan, vilket kommer innebära omledning av trafiken till den nya lokalgatan.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
570 lägenheter ska byggas, både bostadsrätter och hyresrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0465/06
Diarienummer FK
FN0483/06
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och skola i östra Kålltorp inom stadsdelarna Kålltorp och Sävenäs

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2019

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad