Plan- och byggprojekt

Skeppsbron - ny mötesplats vid älven

SDN Centrum, SDN Majorna-Linné. Stadsdel Inom Vallgraven och Pustervik.

I syfte att åter förena staden med vattnet har ett förslag till detaljplan tagits fram för området kring Skeppsbron. Gator, torg, platser och kajområdet ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven. Förslaget innebär bland annat att idag rivna kvarter bebyggs med kvarter med i huvudsak 7-8 våningar för bostäder och olika verksamheter, att kajen flyttas ut 15 – 40 meter och att pirar och bryggor kan byggas i Göta Älv.
I det större stadsutvecklingsprojektet ingår även Detaljplan för Spårväg Skeppsbron, se länk nedan, som möjliggör spårväg i Stora Badhusgatan samt ny knutpunkt för kollektivtrafiken vid Stenpiren. Detaljplanen för spårväg antogs av byggnadsnämnden i januari 2012 och blev laga kraftvunnen i juni 2012.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2015-04-07). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480-II-5156.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0462/07
Diarienummer FK
FN0785/09
Planens formella namn
Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Den mark som ska bebyggas ägs huvudsakligen av Göteborgs kommun via Älvstranden Utveckling AB