Plan- och byggprojekt

Näset - Bostäder vid Hammarvägen

Stadsdel Näset.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av fyra flerbostadshus med cirka 50-60 lägenheter med tillhörande parkering. I ett av flerbostadshusen ska det även ges plats för Göteborgs stad att hyra cirka 10 lägenheter för boende med särskild service.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0457/14
Diarienummer FK
FN7241/17
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborgs Stad