Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Bostäder vid Theres Svenssons gata (Smedjan)

Stadsdel Lundbyvassen.

Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnation och förändrad användning av en befintlig industribyggnad innehållande kontor till studentbostäder. Byggnaden bedöms kunna rymma cirka 85 smålägenheter, företrädesvis mindre än 35 kvm.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-01-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5364.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0434/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata

Handläggare

Markägare

Privat