Plan- och byggprojekt

Ytterhamnsområdet - Verksamheter vid Hökebangården

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Rödjan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markanvändningen från järnvägstrafikändamål till industriändamål med syfte att kunna genomföra och slutföra en fastighetsreglering av markområdet där marken övergår från kommunens ägo till ST1’s ägo. Flygbild: stadsbyggnadskontoret.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att återemittera ärendet till stadsbyggnadskontoret. Planen återkommer till byggnadsnämnden för nytt beslut vid senare tillfälle.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - inför antagande

    Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0432/13
Diarienummer FK
FN0736/00
Planens formella namn
Detaljplan för del av Hökebangården inom stadsdelarna Bräcke och Rödjan

Handläggare

Markägare

Privat och kommunal