Plan- och byggprojekt

Sannegården - husbåtar och småbåtshamn

Stadsdel Sannegården.

Möjliggöra husbåtar i den yttre delen av Östra Sannegårdshamnen samt möjligheten att uppföra bryggor för småbåtar på platsen i enlighet med gällande detaljplan.

Vad händer just nu?

Planarbete är nedlagt.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0428/08
Diarienummer FK
FN0813/10
Planens formella namn
Program för Sannegårdshamnens yttre del

Handläggare

Markägare

I huvudsak Göteborgs Stad