Plan- och byggprojekt

Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen

Stadsdel Fässbergsdalen.

Stadsbyggnadskontoret i Mölndals respektive Göteborgs Stad har gemensamt upprättat strategier för markanvändning, infrastruktur och miljö för Fässbergsdalen. Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige antog Fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen 11 oktober 2012

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll justerats.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0418/08
Planens formella namn
Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Fässbergsdalen - del av Mölndal och Göteborgs stad - markanvändning och planeringsförutsättningar.

Handläggare