Plan- och byggprojekt

Bräcke - Garage på fastigheten 729:128

SDN Lundby. Stadsdel Bräcke.

Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra permanent bygglov för två befintliga garagelängor som idag är uppförda på mark som inte får bebyggas. Garagelängorna ligger i anslutning till bostäder och är uppförda på 60-talet.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0413/10
Planens formella namn
Detaljplan för garage på fastigheten Bräcke 729:128 inom stadsdelen Bräcke

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun (tomträtt)