Plan- och byggprojekt

Rödjan - Verksamheter vid Skarvikshamnen

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Rödjan.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att uppföra byggnader för hantering och lagring av petroleumprodukter och bränslen. Förslaget innebär att mark inom oljehamnen som tidigare inte fått bebyggas tas i anspråk för verksamheter.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-01-24, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5438.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0404/10
Diarienummer FK
FN0650/10
Planens formella namn
Detaljplan för Verksamheter vid Skarvikshamnen inom stadsdelen Rödjan i Göteborg

Handläggare