Plan- och byggprojekt

Rödjan - Verksamheter vid Skarvikshamnen

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Rödjan.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att uppföra byggnader för hantering och lagring av petroleumprodukter och bränslen. Förslaget innebär att mark inom oljehamnen som tidigare inte fått bebyggas tas i anspråk för verksamheter.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 17 december 2019.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0404/10
Diarienummer FK
FN0650/10
Planens formella namn
Detaljplan för Verksamheter vid Skarvikshamnen inom stadsdelen Rödjan i Göteborg

Handläggare