Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan (BoStad201)

Stadsdel Kallebäck.

Planförslaget ska pröva möjligheten att ersätta befintlig industribyggnad (f.d. Arla mejeri) med flerbostadshus med varierat utbud av upplåtelseformer samt verksamhetslokaler. Förslaget innefattar totalt cirka 1800 bostäder, varav cirka 830 bostäder ingår i BoStad2021. och cirka 20 000 kvm verksamhetslokaler.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-02-28, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5429.

För att möjliggöra för de nya bostäderna utför trafikkontoret arbeten i Mejerigatan. Arbetena kommer att utförs etappvis. I den första etappen flyttas Mejerigatan till ett nytt läge precis norr om där gatan ligger idag. Befintlig gata ligger kvar medan den nya gatan byggs och den befintliga busshållplatsen kommer att vara i drift.
Trafiken blir enbart marginellt påverkad av arbetena. Bil-, cykel- och gångtrafik kommer fram som vanligt, vid behov leds trafiken om. När gatan är färdigställd flyttas trafiken över till den nya gatan, med en ny busshållplats i ett nytt läge. Arbetena i denna etapp beräknas vara klara våren 2021

Ökad framkomlighet
Framkomligheten förbättras med nya gång- och cykelbanor längs Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan, dessa arbeten kommer utföras etappvis och är slutförda vid projektets slut 2023.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Inom området ska det byggas 2000 lägenheter. De första 800 lägenheterna ska stå klara 2021. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0378/14
Diarienummer FK
FN2918/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018-12-31
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat