Plan- och byggprojekt

Gråberget - Bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 25 - 30 bostäder längs övre delen av Ärlegatan. Byggnaderna kan uppföras i fem våningar med inredd vind. Intentionen är att området ska utvecklas och bebyggas av en byggemenskap som i det framtida arbetet kommer att agera byggherre och ha stort inflytande över sin egen boendemiljö. En återvinningsstation iordningsställs i korsningen Ärlegatan/Stortoppsgatan.

Tidigare ingick nedre delen av Ärlegatan i denna detaljplan. Den delen har byggnadsnämnden återremitterat till stadsbyggnadskontoret för omarbetning.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-05-31. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5333.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Byggemenskap cirka 30 lägenheter stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0378/12
Diarienummer FK
FN1715/17
Planens formella namn
Detaljplaner för bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.