Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan

Stadsdel Backa.

Syftet är att i detaljplan pröva att möjliggöra ett övergripande gatunät för bla bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. Planarbetet ska samordnas med Trafikverkets projekt för nytt Kvillemot och ny pendeltågstation.

Information om ombyggnaden av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och Ringömotet finns hos trafikverket och är en förutsättning för Göteborgs Stads planer för gator vid Backaplan och för ändrade trafikströmmar i samband med att Marieholmstunneln öppnar. Trafikverket Lundbyleden

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Stadsutveckling för BackaplanInformation om framkomlighet vid arbeten publiceras på www.goteborg.se/vagarbeten

Vad händer just nu?


2020-02-20

Fråga har uppkommit via media och medborgare om budget och kostnadsansvar för Göteborgs Stad angående beslutet att göra en omstart.
Göteborgs Stads, projekt Kvilleleden, gator vid Backaplan är en del av Trafikverkets projekt Lundbyleden, förhållandena mellan Göteborgs Stad och Trafikverket regleras via ett medfinans- och samverkansavtal. Det innebär att finansieringen fördelas mellan staden och Trafikverket med bidrag från Västsvenska paketet.
Under hösten har planering pågått i samverkan med entreprenören där det riktpris, ett vägledande pris, som angetts för kommande byggnadsfaser inte landat i nära nivå med budget. Budgeten för hela samverkansprojektet är drygt 1,6 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Staden har kostnadsansvar för 40,4 % i det gemensamma projektet med Trafikverket. Beställaren av projektet, det vill säga Trafikverket och Göteborgs Stad, har därför beslutat att göra en omstart gällande detaljprojekteringen och produktionen av Kvilleleden, gator vid Backaplan och Lundbyleden. Det handlar för stadens del om att säkerställa fullföljandet av det uppdrag som kommunfullmäktige har gett trafiknämnden och för att ta fram ett förslag som följer den beslutade budgeten.
Projektet var tänkt att starta byggnation under hösten 2020 och kommer att tidförskjutas, förberedande arbete sker fortsatt i området för projekt Lundbyleden under 2020.

2020-02-07

Det som nu utförs inom projektet är att beställaren kommer att planera inför en omstart för detaljprojekteringen och produktionen av DP 0/Gator vid Backaplan – Kvilleleden och Lundbyleden. Det är i dagsläget inte möjligt att ge en tydlig tidplan för arbetet framåt, men det är troligt att tidsförskjutningen blir flera år.

Planen vann laga kraft 2018-11-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5350.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0369/12
Diarienummer FK
FN1044/12
Diarienummer TK
TN3326/13
Planens formella namn
Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Handläggare