Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - handelsträdgård och industri i södra Alelyckan

Handelsträdgård och industri i södra Alelyckan. Foto: stadsbyggnadskontoret

Den gällande planen anger industriändamål. Den nya planens avsikt är att även den befintliga handelsträdgården ska få permanent bygglov. Samtidigt tas mark som förut varit reserverat för industrispår i anspråk, och detta gör det då möjligt att utnyttja industrikvarteret effektivare.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2012-04-16. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5136.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.009253238055214,57.74860065991419]},"properties":{"id":"BN0368/06","name":"Gamlestaden - handelsträdgård och industri i södra Alelyckan ","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - handelsträdgård och industri i södra Alelyckan ","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0368/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0368/06
 • Diarienummer FK FN1336/05
 • Planens formella namn Detaljplan för handelsträdgård och industri i södra Alelyckan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad äger all mark inom planområdet

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.