Plan- och byggprojekt

Utby - Bostäder i Fjällbo Park

Sedan programsamrådet har några av de föreslagna markytorna för förtätning utgått. Efter programskedet och i planskedet har mer detaljerade studier av möjlig bebyggelse gjorts, vilket bland annat resulterat i att den bebyggelsen som föreslås i planförslaget rymmer ett större antal lägenheter än programmet redogjorde för. 


Övervägande del av föreslagna byggrätter ligger på Familjebostäders mark. I nordost ligger den föreslagna bebyggelsen på mark som förvaltas av Västerstaden. Planarbetet skall även pröva byggandet av ett så kallat BmSS boende, ett boende för personer med behov av extra stöd och service, ny förskola samt möjliggöra ny angöringsficka för Fjällboskolan. 
Fjällbo park byggdes som en mönsteranstalt och anläggningen ingår i Göteborgs bevarandeprogram över kulturhistoriskt intressant bebyggelse, något som kommer prägla den nya planen.

Längre ner på denna sida hittar ni en länk till programmet.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2018-10-18, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5351.


Utbyggnad pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.06151906643979,57.74126831953823]},"properties":{"id":"BN0364/11","name":"Utby - Bostäder i Fjällbo Park","address":"","preamble":"","header":"Utby - Bostäder i Fjällbo Park","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0364/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 103
 • Planerade bostadsrätter 21
 • Övrigt Västerstaden påbörjade 97 lägenheter med hyresrätt, JM AB 21 lägenheter och Lokalförvaltningen 6 lägenheter (gruppsbostad) 2021. 75 lägenheter hyresrätter färdigställdes 2021 av Framtiden Byggutveckling.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0364/11
 • Diarienummer FK FN0935/08
 • Planens formella namn Bostäder i Fjällbo Park inom stadsdelen Utby

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Karl Falck

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 079-098 08 30
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.