Plan- och byggprojekt

Änggården - Program för Sahlgrenska och Medicinareberget

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Änggården, Guldheden och Annedal.

Syftet med programmet är att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utveckling av verksamheter och bostäder inom programområdet, både på kort och på lång sikt.

Förslagets inriktning är att:
Koppla berg och dal, koppla området till Linné, entré till berget, blandad bebyggelse, stadsmässighet/Trygghet längs Ehrenstömsg./Guldhedsg, bevara koloniområden och verka för att biltrafiken inte ska öka.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2014 att anteckna samrådsredogörelsen för program för Medicinareberget och Sahlgrenska, godkänna program för Medicinareberget och Sahlgrenska och uppdra åt kontoret att upprätta ”detaljplan för infrastruktur och allmän plats (skelettplan) för programområdet samt för kvartersmark för universitetsverksamhet på Medicinareberget”

2015 togs ett tävlingsprogram fram till en projekttävling

2016 arbetade exploatörsgruppen bestående av Västfastigheter, Akademiska Hus och Vitartes genom arkitekttävlingen fram ett utbyggnadsförslag som utgör utgångspunkt för det fortsatta planarbetet

Vintern 2016/17 omformulerades uppdraget för detaljplanen på grund av fastighetsägarnas ändrade inriktning och ambition. Projektnamnet ändrades till ”detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården” och projektområdet avgränsas till att endast omfatta del av Medicinareberget och delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i anslutning till Sahlgrenskas huvudentré och hållplats. Området som tagits bort ur detta planarbete hanteras senare i andra detaljplaner.

Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan >>

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0361/12
Planens formella namn
Program för Sahlgrenska och Medicinareberget

Handläggare