Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Detaljplanen syftar till att utveckla stadsdelen med ca 650-700 nya bostäder och kompletterande verksamheter och service. Detaljplanen möjliggör även ombyggnad av Litteraturgatan med utrymme för framtida spårvagnstrafik och prioritering av gång- och cykeltrafiken. Sammantaget ger förslaget förutsättningar för att skapa en levande och attraktiv stadsdel.

Läs mer om Selma Stad på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-19, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5371.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0342/13
Diarienummer FK
FN0560/15
Diarienummer TK
2288/18
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder väster om Litteraturgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Bostads AB Poseidon