Plan- och byggprojekt

Lövgärdet - Ändring av detaljplan vid Rosmaringatan

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att medge balkonger över prickad mark och att dessa tillåts glasas in. En planändring påverkar viktiga bedömningskriterier marginellt, då också befintliga balkonger kragar ut över prickad mark. För fastigheten Gårdsten 62:16 innebär även ändringen att befintlig bebyggelse i den södra delen, vilken idag är planstridig, blir planenlig.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0334/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten

Handläggare

Markägare

Bostads AB Poseidon och Brf Rosmaringatan