Plan- och byggprojekt

Lövgärdet - Ändring av detaljplan vid Rosmaringatan

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att medge balkonger över prickad mark och att dessa tillåts glasas in. En planändring påverkar viktiga bedömningskriterier marginellt, då också befintliga balkonger kragar ut över prickad mark. För fastigheten Gårdsten 62:16 innebär även ändringen att befintlig bebyggelse i den södra delen, vilken idag är planstridig, blir planenlig.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-05-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5543.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0334/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten

Handläggare

Markägare

Bostads AB Poseidon och Brf Rosmaringatan