Plan- och byggprojekt

Lövgärdet - Ändring av detaljplan vid Rosmaringatan

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att medge balkonger över prickad mark och att dessa tillåts glasas in. En planändring påverkar viktiga bedömningskriterier marginellt, då också befintliga balkonger kragar ut över prickad mark. För fastigheten Gårdsten 62:16 innebär även ändringen att befintlig bebyggelse i den södra delen, vilken idag är planstridig, blir planenlig.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2019-12-11

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0334/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för Lövgärdet II inom stadsdelen Gårdsten

Handläggare

Markägare

Bostads AB Poseidon och Brf Rosmaringatan