Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

Stadsdel Lindholmen.

Planen innebär möjlighet till en blandad stadsbebyggelse med ca 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, förskola med plats för 4-6 avdelningar, ca 3.000 kvm för centrumändamål, en friliggande restaurangbyggnad med samlingslokal och 8.000 kvm för kontor. Ambitionen är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park. Planen ger möjlighet till ett sextonvåningshus i kvarterets nordöstra hörn vilket kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

Bild 1 Volymstudie för den tänkta bebyggelsen
Bild 2 Perspektiv som visar möjlig utformning av kajen och bebyggelsen

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-12-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5210.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
133 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Ca 450 lägenheter, 3.000 kvm centrumverksamhet och 8.000 kvm för kontor. Ca 200 lägenheter med bostadsrätt färdigställdes under 2018 av Skanska. stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0321/10
Diarienummer FK
FN1955/11
Planens formella namn
Blandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.