Plan- och byggprojekt

Lundby - Spårvagnshall på Ringön

Översiktsbild över området.

Andelen kollektivtrafikresor i Göteborg ska öka. Nu byggs en helt ny - och Hisingens första - spårvagnshall på Ringön.

DetaljplanenPlanen syftar till att skapa byggrätt för en spårvagnshall med verkstäder och personalutrymmen på norra Ringön i anslutning till Kvillebangårdens spårområde. Planen omfattar även anslutningsspår till trafiknätet i närheten av nuvarande hållplatsen Frihamnen. Vidare omfattas nya lokalgator i anslutning till planens avgränsning mot söder.Spårvagnshallen byggs i två etapper
Den nya vagnhallen byggs i två etapper. Den första etappen innebär en servicebyggnad och uppställningsplatser i en så kallad spårharpa. I etapp 2 kommer en större anläggning att byggas med uppställningsplatser, verkstäder och servicehallar.Läs mer om stadsutvecklingen på Ringön här

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-06-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5455.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.968903107523216,57.723519285713394]},"properties":{"id":"BN0316/11","name":"Lundby - Spårvagnshall på Ringön","address":"","preamble":"","header":"Lundby - Spårvagnshall på Ringön","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0316/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0316/11
 • Diarienummer FK FN5355/11
 • Planens formella namn Detaljplan för spårvagnshall på Ringön inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2017
 • Byggstart 4 kvartalet 2017
 • Projektavslut 2023

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Jenny Tiberg

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031–368 11 65
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Roger Månsson

Trafikplanerare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-749 60 39
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Lena Törnros

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 14
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Trafikarbete färdigställt

 2. Startskede

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - kompletterande samråd

 5. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggskede - Trafikprojekt

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 11. Områdesbestämmelser - granskning

 12. Information