Plan- och byggprojekt

Kviberg - Bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kviberg.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med åtta-tolv nya lägenheter med särskild service. Nuvarande markanvändning är parkering.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0305/17
Diarienummer FK
FN5302/16
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad