Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen

Stadsdel Rambergsstaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av Lundbybadet, ersätta ishallen Rambergsrinken med en ny ishall, möjliggöra ett nytt sjukhus (som ska ersätta Lundby sjukhus) samt möjliggöra för utbyggnad av Bravida Arena. Parkeringsbehovet ska hanteras i gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas samlade behov. Möjligheten att bygga bostäder ska även utredas. Inom området ska det eftersträvas publika lokaler i bottenvåningarna och trygga, gena och gröna vistelseytor och aktiva uterum samt stråk som knyter an till omgivande gatunät.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0285/18
Diarienummer FK
FN5883/19
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen (Rambergsstaden 733:167 m fl) inom stadsdelen Rambergsstaden.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad