Plan- och byggprojekt

Brunnsbo - Ändring av detaljplan vid Poesigatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Ärendet gäller fem befintliga flerbostadshus som inte följer gällande detaljplan. Husen är 9 våningar och har varit så sedan de byggdes, detaljplanen medger dock endast 8 våningar. Fastighetsägaren har för avsikt att bygga något större balkonger och tilläggsisolera byggnaderna, vilket inte är möjligt på grund av planstridigheten. Gällande detaljplan överensstämmer inte med verkligheten och behöver därför ändras.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0242/20
Planens formella namn
Ändring av detaljplan II-2963 för flerbostadshus i Brunnsbo (vid Poesigatan och Klassikergatan) inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Privat