Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Ändring av detaljplan inom slätten norr om Bräckevägen

SDN Lundby. Stadsdel Kyrkbyn.

Förslaget till planändring innebär att gällande tomtindelning (tomtindelningar 1480K-III- 4181 och 1480K-III-4200) upphör att gälla för fastigheterna Kyrkbyn 90:2 och 35:3.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 7 februari 2020.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - inför beslut

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0238/19
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom slätten norr om Bräckevägen)

Handläggare