Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen – Upphävande av detaljplaner vid Pumpgatan

Stadsdel Lundbyvassen.

Upphävande av detaljplan innebär att det inte finns någon byggrätt men inte heller byggförbud. Bygglov kan beviljas för åtgärder som bedöms lämpliga och som inte kräver prövning i ny detaljplan.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 maj 2018 att avbryta arbetet med att upphäva detaljplanen.

Länk till kontor vid Pumpgatan

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0234/18
Planens formella namn
Upphävande av del av detaljplan för Lindholmshamnen, Götaverken m m och del av detaljplan för område nordost om Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen.

Handläggare

Markägare

Privat