Plan- och byggprojekt

Heden - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan

Stadsdel Heden och Lorensberg.

Bild 1: Föreslagen utformning av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida (AL Studio/02 Landskap)
Bild 2: Vybild från 2020 från väster över berörd del av Engelbrektsgatan. Källa stadsbyggnadskontoret.
Bild 3: Engelbrektsgatan förbi Heden i början på 1900-talet. Källa Göteborgs stadsmuseum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en spårvägslänk i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Vidare är syftet med planen att förbättra framkomligheten för cyklister med en ny cykelväg samt säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden.

Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Det kommer att bli enklare att leda om trafiken vid en olycka, när kanalmurarna vid Fattighusån renoveras eller Drottningtorget på sikt byggs om.

Läs mer om Engelbrektslänken på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling
Läs mer om renovering av kanalmurarna på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0233/19
Diarienummer FK
FN7448/19
Planens formella namn
Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad