Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintliga balkonger och att utformningen av balkongerna i detalj anpassas till det ursprungliga arkitektoniska uttrycket. Utbyggnaden av balkongerna utförs konsekvent på samtliga punkthus båda gavlar för att helhetsintrycket inte ska gå förlorat. Syftet är även att säkerställa bevarandet av bostadshusens kulturmiljövärde genom planbestämmelse samt att anpassa byggrätten så att de befintliga bostadshusen och komplementbyggnaderna blir planenliga.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0210/17
Planens formella namn
Ändring av detaljplan II-2930 för bostäder vid Fagottgatan/Mandolingatan, Järnbrott 138:1–10 inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad (tomträtt)