Plan- och byggprojekt

Översiktsplan för Göteborg

Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg och regionen ska fortsätta ha en god tillväxt. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på ca 250 000 nya invånare i Göteborg. Göteborgs fortsatta utbyggnad kommer i huvudsak att ske inom det sammanhängande stadsområdet. Största delen av tillkommande bostäder och samhällsservice föreslås framförallt genom förtätning och kompletteringsbebyggelse i innerstaden och mellanstaden. En stor del av detta förväntas ske genom omvandling av tidigare hamn och industriområden. I ytterstaden föreslås utbyggnad främst i utpekade större samhällen. Samtidigt som Göteborg växer står staden inför stora utmaningar där stadsutvecklingen måste vara en del av lösningen. Det handlar dels om förbrukningen av naturresurser och klimatpåverkan, dels om att Göteborg är en delad stad med stora skillnader i livsvillkor och hälsa. För att nå målet om en hållbar stad utgår översiktsplanen från den övergripande inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Översiktsplanen innehåller särskilda inriktningar för de geografiska delområdena Angered, Östra mellanstaden, Sydvästra mellanstaden och Centrala Hisingen. Inriktningar finns även för allmänna intressen såsom natur- och kulturmiljöer, miljö och klimataspekter, utformning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark och vatten samt bostadsbebyggelse.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Granskningsutställningen för Göteborgs nya översiktsplan med fördjupningarna för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda med Dag hammarskjöldsleden är nu avslutad. Nästa steg är att byggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna den nya översiktsplanen. Det förväntas ske runt årsskiftet 2021/2022, Därefter ska kommunfullmäktige fatta sitt beslut om att anta den nya planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0199/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området