Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Ändring av detaljplan söder om Gårdstensvägen

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Gällande detaljplan för området medger industri och kontor. Trafikändamål föreslås läggas till som användning. Syftet med tillägget till gällande plan är att möjliggöra en buss- eller lastbilsdepå. Depån kommer att användas för uppställning av fordon, den föreslås även inrymma verkstad, kontor och personalutrymmen.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0196/17
Planens formella namn
Ändring 2 av del av Detaljplan för verksamheter söder om Gårdstensvägen (II-5150) inom stadsdelen Gårdsten

Handläggare