Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Ändring 2 av detaljplan söder om Gårdstensvägen

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Gällande detaljplan för området medger industri och kontor. Trafikändamål föreslås läggas till som användning. Syftet med tillägget till gällande plan är att möjliggöra en buss- eller lastbilsdepå. Depån kommer att användas för uppställning av fordon, den föreslås även inrymma verkstad, kontor och personalutrymmen.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-05-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5531.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0196/17
Planens formella namn
Ändring 2 av del av Detaljplan för verksamheter söder om Gårdstensvägen (II-5150) inom stadsdelen Gårdsten

Handläggare