Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Ändring av detaljplan för Gärdsås egnahem

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Syftet med planändringen är att upphäva rådande fastighetsindelningsbestämmelse för att möjliggöra ny fastighetsbildning.

Vad händer just nu?

Samrådet startar den 22 januari 2020.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0172/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för Gärdsås egnahem inom stadsdelen Bergsjön

Handläggare

Markägare

Privat