Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Ändring av detaljplan för skola i Svartedalen

Stadsdel Biskopsgården.

Planförslaget möjliggör en ändamålsenlig skolgård.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0155/21
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för skola i Svartedalen inom stadsdelen Biskopsgården.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad