Plan- och byggprojekt

Backa - Ändring av tomtindelning för del av kvarteret Hornön

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Förslaget till detaljplan innebär att gällande tomtindelning för Backa 58:22 upphävs så att mark kan överföras från Backa s:291 till Backa 58:22.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-04-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5532.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0151/18
Planens formella namn
Detaljplan för ändring av detaljplan II-3196 för del kv.58 Hornön (Backa 58:22) inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Privat