Plan- och byggprojekt

Backa - Ändring av tomtindelning för del av kvarteret Hornön

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Förslaget till detaljplan innebär att gällande tomtindelning för Backa 58:22 upphävs så att mark kan överföras från Backa s:291 till Backa 58:22.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget

Synpunkter kan lämnas senast 2019-12-18

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0151/18
Planens formella namn
Detaljplan för ändring av detaljplan II-3196 för del kv.58 Hornön (Backa 58:22) inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Privat