Plan- och byggprojekt

Rud - Förskola vid Gitarrgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Rud.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola i 2 plan med 8 avdelningar. Det finns en befintlig förskola i 1 plan med 3 avdelningar på platsen. Denna kommer att tas bort för att ge plats för ny byggnad.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0118/18
Diarienummer FK
FN7417/17
Planens formella namn
Detaljplan för förskola vid Gitarrgatan inom stadsdelen Rud

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad