Plan- och byggprojekt

Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Detaljplanen ska pröva möjligheten till förtätning genom nybyggnation av bostäder i området Gåsagången och i norra delen av Litteraturgatan med flerbostadshus samt eventuellt radhus. För att möjliggöra en varierad stadsmiljö föreslås centrum- och skoländamål på vissa platser längs norra Litteraturgatan och Skälltorpsvägen. På Litteraturgatans västra sida prövas möjligheten för nybyggnation av skola, förskola och idrottshall. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ombyggnad av Litteraturgatan med separat kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, cirkulationsplats och förbättrade hållplatser motsvarande tidigare etapper längs Litteraturgatan.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samrådsmöte
Välkommen till samråds- och informationsmöte onsdagen den 11 december klockan 17.30 i Selma Center, Selma Lagerlöfs Torg 2.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-01-07

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Backa bibliotek Selma Lagerlöfs Torg 2

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0111/17
Diarienummer FK
FN2807/17
Planens formella namn
Detaljplan för skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och Familjebostäder i Göteborg AB