Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Fixfabriksområdet, kvarter 4

Majorna-Linné

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt eller hyresrätt eller en blandning av dessa två upplåtelseformer.
Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 13 179 kvm ljus BTA för bostäder samt 140 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan. Förvärvspriset för byggrätten är detsamma oavsett vald upplåtelseform för bostäderna.
Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är öppen för ansökan till och med 3 juni 2021.

Formkraven skall vara uppfyllda för att ansökan skall prövas.

Ansökan skall lämnas i ett anonymt förslutet
A4-kuvert märkt med: FNML01/21

Detta A4-kuvert skall innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär inklusive eventuella bilagor. Organisationsnummer för sökande bolag ska anges. Ansökningsformulär finns att hämta till höger på denna sida. (www.goteborg.se/markanvisning)

• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets eventuella tidigare genomförda jämförbara projekt.

Observera att ansökan inte ska lämnas digitalt.

Eventuella frågor skickas via mail till Fredrik Mellberg (fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se)
senast 17 maj 2021.

Lämna ansökan om markanvisning

Ansökan lämnas senast 2021-06-03.
Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning på kommunägd mark för varje enskilt planområde eller för delar av ett planområde.

Älvstranden Utveckling AB fattar motsvarande beslut om markanvisning för den mark bolaget äger, men först efter att fastighetsnämnden hörts i det enskilda ärendet.

Fastighetsnämnden har fastställt en policy samt regler för anvisning av mark för bostäder och verksamhetslokaler av olika slag. Fastighetsnämnden har också fastställt ett program för miljöanpassat byggande med de krav och riktlinjer som ska gälla för bostadsprojekt på mark som anvisas av staden.

Markanvisningspolicyn och programmet för miljöanpassat byggande ska även tillämpas vid de anvisningar som avser mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB. Vad gäller programmet för miljöanpassat byggande gäller detta om inget annat anges i eventuella projektspecifika kriterier i det enskilda projektet.

Vi ber er ta del av markanvisningspolicyn och programmet om miljöanpassat byggande innan ni skickar in er ansökan. Båda dokumenten finns på startsidan för e-tjänsten till höger på sidan.

Referensnummer ska alltid anges för markanvisningen.


Ansök om markanvisning

Status och handlingar

 1. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5685/20
  Referensbeteckning
  FNML01/21

Öppen för ansökan

2021-03-22—2021-06-03

Ytterligare upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret