Plan- och byggprojekt

Askim-Frölunda-Högsbo -- Markanvisning vid Guldmyntsgatan (tävling för f d Högsboskolan)

Högsbo ligger sydost om Göteborgs centrala delar och är huvudsakligen uppfört under 50- och 60 talet. Totalt bor det ca 18000 människor i stadsdelen.

Det aktuella området ligger i norra delen av Högsbo, mellan Axel Dahlströms torg och Högsboleden, på den plats Högsboskolan tidigare var lokaliserad.

Markanvisningen gäller en yta som begränsas av Örtugsgatan i norr, Guldmyntsgatan i öster och Rubelgatan i söder. I väster planläggs ytan för hyresrätter efter en genomförd markanvisningstävling. Inom planområdet ryms en fyra-avdelnings förskola.

Stadsbild och arkitektur:
Stadsdelen är typisk för ett område uppfört under början av 50-talet där en tydlig rutnätsstruktur har ersatts med terränganpassade lamell- och punkthus i ett småskaligt gatunät. Höjden på bostadshusen varierar mellan 3 våningar på lamellhusen upp till 15 våningar på punkthusen. Husen har vackra nätta proportioner och detaljerna är omsorgsfullt utformade. Området är uppfört som en grannskapsenhet med Axel Dahlströms torg som centrumpunkt. Torget har ett gott serviceutbud med alltifrån livsmedelsbutik till gym och bibliotek.

Planområdet gränsar till Axel Dahlströms torg och till punkthusen utefter Bankogatan som är med som kulturhistoriskt intressant bebyggelse i den inventering som Göteborgs Stad har gjort. Stadsdelens landmärke är det höga punkthuset på torget. Bebyggelsen följer gatunätet och höjdskillnaderna i terrängen. Byggnaderna är indelade i sektioner som är anpassade efter nivåskillnader både i höjd och sidled.

Pågående planering
Detaljplanen har varit ute på samråd. Den fortsatta handläggningen avvaktar markanvisningstävlingen och den här utlysta markanvisningen. De två områdena behöver förhålla sig till varandra bl a för att de delar infartsgata. Bebyggelsehöjderna inom aktuellt markanvisningsområde föreslås variera mellan 4 och 6 våningar och möjlighet ska ges för verksamheter i bottenvåningar på de hus som angörs från Guldmyntsgatan. Ett grönt stråk med gång- och cykelmöjligheter ska passera området i nord/sydlig riktning. Grönstråket ska knyta ihop de två befintliga parkerna norr om Örtugsgatan och söder om Rubelgatan.

Befolkning
Inom stadsdelen Högsbo har befolkningen ökat de senaste tio åren. Ökningen är 1700 personer vilket innebär att ökningen är mer än 10 %. Andelen 25-30 åringar är markant högre än genomsnittet i Göteborg. Tjugofem procent av befolkningen är 65 år eller äldre. Det pågår ett generationsskifte inom stadsdelen. Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre än genomsnittet i Göteborg. Bilinnehavet bland de boende är lägre än vad det är i Göteborg som helhet.

Detaljplanens formella namn:
Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till Almgren Fastighets ab och Svanström Fastigheter AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 120
 • Typ av bostäder Fastighetskontoret ser postitivt på utveckling av större lägenheter för barnfamiljer samt lite mindre lägenheter för äldre att växla över till.
 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Övrig information Trafik och parkering Kollektivtrafik Närmaste spårvagnshållplats är belägen nvid AxelDahlströms torg ungefär 50 m från tomten. Spårvagnslinjerna1,2,7, och 8 trafikerar spåren och det tar ca 20 minuter med genaste spårvagn mellan Högsbotorp och centrum. Marklandsgatan som är en knutpunkt för kollektivtrafiken ligger ca 700 m från planområdet. Gång- , cykel- och fordonstrafik Gång- och cykelväg finns norr om Högsboleden vidare mot Högsbohöjd alt mot Kungsladugård. Högsbotorp kan angöras från norr via Högsboleden, Högsbogatan eller från väster via Dag Hammarskjöldsleden, Tunnlandsgatan vidare mot Markmyntsgatan. Tekniska förutsättningar Geoteknik Grundläggning kommer att ske på berg. För parkeringsanläggning under mark krävs sprängning. Störningar Dygnsvärden för kvävedioxid ligger över nedre utvärderingströskeln för tomten och ökar något längre norrut mot Högsboleden. Miljökvalitetsnormen överskrids inte inom området. Bullerkällor i tomtens närhet är biltrafiken på Högsboleden och skrikljud från spårvagnarna som går på bana sydöst om tävlingsområdet. Fasad mot Guldmyntsgatan och i närheten av spårvagnshållplatsen behöver reducera bullret. Parkering Högsbotorp byggdes innan bilismens expansion och stadsdelen har i början på 70-talet kompletterats med parkeringsanläggningar i två plan. Med tanke på det goda kollektivtrafikläget, är kommunens ambition att antalet parkeringsplatser för den nya bebyggelsen ska hållas nere.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.