Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Lennart Torstenssonsgatan 9

SDN Centrum

Adressen Lennart Torstenssonsgatan 9 utgörs av en tomt belägen på en av Göteborgs mest prominenta gator i nära anslutning till Götaplatsen, Kungsportsavenyn och Renströmsparken. Tomten är obebyggd och utgör en egen fastighet med beteckningen Lorensberg 17:31.

Närområdet utgörs av Lorensbergs unika villastad som är ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets stadsplanekonst och uppvisar tidens mest påkostade och praktfulla bostadsbebyggelse med omsorgsfullt utformade detaljer.

Renströmsparken med anrika Näckrosdammen, som anlades till Jubileumsutställningen 1923, skapar en fantastisk avskild och lugn bostadsmiljö i stadens absolut centralaste delar. Området som omfattas av stadens bevarandeprogram och utgör riksintresse för kulturmiljövården är planlagd enligt gällande detaljplan från 2005.

Detaljplanen medger uppförande av bostäder inom markanvisningens fastighet.
Tomten är kuperad och byggrätten finns i tomtens norra del med angöring från Lennart Torstenssonsgatan.

För markanvisningstävlingen efterfrågas flerbostadshus med minst 8 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.
Bedömningsgrund för markanvisningstävlingen är högst lämnat pris.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markanvisningstävling vid Lennart Torstenssonsgatan 9”.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är öppen till och med den 25 juni.

Eventuella frågor skickas via mail till Charlotte Karlsson alternativt Fredrik Mellberg senast 11 juni 2020. Kontaktuppgifter nedan.

Formkrav för inlämnad ansökan:

Formkraven ska vara uppfyllda för att ansökan ska prövas. Ansökan ska lämnas i ett anonymt förslutet A4-kuvert märkt med:
FNC01/20

Detta A4-kuvert ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär, organisationsnummer för sökande bolag ska anges. Ansökningsformulär finns att hämta på www.goteborg.se/markanvisning.
• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för projektorganisationens ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets tidigare genomförda projekt av relevans.

Lämna ansökan om markanvisning

Ansökan lämnas senast 2020-06-25.
Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning på kommunägd mark för varje enskilt planområde eller för delar av ett planområde.

Älvstranden Utveckling AB fattar motsvarande beslut om markanvisning för den mark bolaget äger, men först efter att fastighetsnämnden hörts i det enskilda ärendet.

Fastighetsnämnden har fastställt en policy samt regler för anvisning av mark för bostäder och verksamhetslokaler av olika slag. Fastighetsnämnden har också fastställt ett program för miljöanpassat byggande med de krav och riktlinjer som ska gälla för bostadsprojekt på mark som anvisas av staden.

Markanvisningspolicyn och programmet för miljöanpassat byggande ska även tillämpas vid de anvisningar som avser mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB. Vad gäller programmet för miljöanpassat byggande gäller detta om inget annat anges i eventuella projektspecifika kriterier i det enskilda projektet.

Vi ber er ta del av markanvisningspolicyn och programmet om miljöanpassat byggande innan ni skickar in er ansökan. Båda dokumenten finns på startsidan för e-tjänsten till höger på sidan.

Referensnummer ska alltid anges för markanvisningen.


Ansök om markanvisning

Status och handlingar

 1. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN2350/20
  Referensbeteckning
  FNC01/20

Öppen för ansökan

2020-05-06—2020-06-25

Ytterligare upplysningar lämnas av

Charlotte Karlsson

Fastighetskontoret

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret