Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Lennart Torstenssonsgatan 9

Centrum

Adressen Lennart Torstenssonsgatan 9 utgörs av en tomt belägen på en av Göteborgs mest prominenta gator i nära anslutning till Götaplatsen, Kungsportsavenyn och Renströmsparken. Tomten är obebyggd och utgör en egen fastighet med beteckningen Lorensberg 17:31.

Närområdet utgörs av Lorensbergs unika villastad som är ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets stadsplanekonst och uppvisar tidens mest påkostade och praktfulla bostadsbebyggelse med omsorgsfullt utformade detaljer.

Renströmsparken med anrika Näckrosdammen, som anlades till Jubileumsutställningen 1923, skapar en fantastisk avskild och lugn bostadsmiljö i stadens absolut centralaste delar. Området som omfattas av stadens bevarandeprogram och utgör riksintresse för kulturmiljövården är planlagd enligt gällande detaljplan från 2005.

Detaljplanen medger uppförande av bostäder inom markanvisningens fastighet.
Tomten är kuperad och byggrätten finns i tomtens norra del med angöring från Lennart Torstenssonsgatan.

För markanvisningstävlingen efterfrågas flerbostadshus med minst 8 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.
Bedömningsgrund för markanvisningstävlingen är högst lämnat pris.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markanvisningstävling vid Lennart Torstenssonsgatan 9”.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är öppen till och med den 25 juni.

Eventuella frågor skickas via mail till Charlotte Karlsson alternativt Fredrik Mellberg senast 11 juni 2020. Kontaktuppgifter nedan.

Formkrav för inlämnad ansökan:

Formkraven ska vara uppfyllda för att ansökan ska prövas. Ansökan ska lämnas i ett anonymt förslutet A4-kuvert märkt med:
FNC01/20

Detta A4-kuvert ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär, organisationsnummer för sökande bolag ska anges. Ansökningsformulär finns att hämta på www.goteborg.se/markanvisning.
• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för projektorganisationens ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets tidigare genomförda projekt av relevans.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN2350/20
  Referensbeteckning
  FNC01/20
  Beslut
  2020-09-21
  Markanvisning lämnad till
  Hökerum Bygg AB

Öppen för ansökan

2020-05-06—2020-06-25

Ytterligare upplysningar lämnas av

Charlotte Karlsson

Fastighetskontoret

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret