Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Gamlestaden, kvarter B2

Östra Göteborg

Markanvisat område utgörs av fastigheten Gamlestaden 80:4 som ligger vid Gamlestads torg, ca 3 km nordost om Göteborgs centrum. Gamlestaden är beläget strax norr om E20 och öster om E45 nära slakthusområdet och Gamlestadens fabriker. Fastigheten är en del av en omfattande stadsutveckling av Gamlestaden med tillskott av bostäder, kontor och handel m.m och området är också utpekat som en av kommunens strategiska kollektivtrafikknutpunkter.

Bostäder
Markanvisningen avser studentbostäder där det ges möjlighet att pröva att en del av bostäderna blir trygghetsbostäder inklusive gemensamhetsytor samt lokaler i bottenvåningen, dock skall minst 50 % av kommande BTA vara studentbostäder. Aktören skall med en beskrivning visa på våningsplanens innehåll utifrån de förutsättningar som finns för byggrätten, aktören skall även beskriva hur den långsiktiga förvaltningen är planerad att bedrivas.

Trygghetsbostäder
Det finns både kommunalt och statligt stöd att ansöka om vid uppförande och drift av trygghetsbostäder, i bifogade länkar kan ni se vilka krav som behöver uppfyllas och hur man ansöker för de respektive stöden.
Definitionen av trygghetsboende skiljer sig på vissa avseenden mellan kommunalt och statligt, för aktuell markanvisning gäller den kommunala definitionen för att anses som trygghetsboende.

Projektspecifikt krav vad gäller Miljöanpassat byggande:

För ovan nämnda markanvisning gäller INTE miljöanpassat byggande.

Byggrätten ingår i detaljplan för Gamlestads torg etapp 1.

För mer information om markanvisningen - läs mer i bifogat dokument Förutsättningar för markanvisning för Gamlestaden, kvarter B2.

Har du frågor kan du även maila till richard.nayar@fastighet.goteborg.se

Status och handlingar

  1. Markanvisningar under beredning inför beslut

    Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

Diarienummer

  • Diarienummer
    FN0286/07
    Referensbeteckning
    FNÖG01/21

Öppen för ansökan

2021-03-10—2021-04-29

Ytterligare upplysningar lämnas av

Richard Nayar

Fastighetskontoret