Plan- och byggprojekt

Södra Skärgården - bostäder vid Dunderstigen

Foto: Sofia Larsson

Planen möjliggör byggande av tre villor med tillhörande komplementbyggnader samt utökar byggrätten för befintligt bostadshus inom planområdet.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2021-12-01). Detta innebär att planen är gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.777409442559057,57.64612658413108]},"properties":{"id":"BN0914/07","name":"Södra Skärgården - bostäder vid Dunderstigen","address":"","preamble":"","header":"Södra Skärgården - bostäder vid Dunderstigen","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0914/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0914/07
 • Diarienummer FK FN0864/09
 • Planens formella namn Bostäder vid Dunderstigen inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Sara Brycke

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat markägare

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - utställning II

  Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.