Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Den nya översiktsplanen har en fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led. Den innehåller utvecklingsstrategier för hur Högsbo-Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Staden kan växa österut genom att bygga om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och genom att Högsbo industriområde omvandlas till blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter, offentlig service och parker. En ny spårväg ger stark kollektivtrafik till den nya stadsdelens invånare. Även delar av Sisjöns industriområde får förutsättningar att omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Planen innehåller också rekommendationer för park- och naturområden, bebyggelseutveckling, mobilitet och infrastruktur, kulturmiljö, näringsliv och handel samt vatten och klimat.
Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Förslaget till ny översiktsplan för Göteborg består nu av en handling. Innehållet i fördjupningarna för centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led har infogats i den kommunövergripande översiktsplanen. Den som vill läsa om förslaget till inriktningar och rekommendationer för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led kan klicka på länken som finns till höger här på sidan och välja Mellanstaden Högsbo-Frölunda under Geografiska inriktningar i menyn som dyker upp till vänster.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.93553702949187,57.659460175722444]},"properties":{"id":"BN0896/16","name":"Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden","address":"","preamble":"","header":"Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden","body":"Översiktsplan - inför beslut. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0896/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0896/16

Kontaktuppgifter

Erik Hansson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 77
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sara Brunnkvist

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 75
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - inför beslut

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Översiktsplan - Godkänd