Plan- och byggprojekt

Hjällbo - Förskola vid Bredfjällsgatan

Syftet med planen är att uppföra ny förskola med sex avdelningar samt att utöka storleken på förskolans gård. Platsen har sedan tidigare använts för förskoleverksamhet och innehåller en tom byggnad avsedd för två avdelningar.

Vad händer just nu?

Planarbetet är nyligen påbörjat.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.030774940679022,57.77917007087953]},"properties":{"id":"BN0617/18","name":"Hjällbo - Förskola vid Bredfjällsgatan","address":"","preamble":"","header":"Hjällbo - Förskola vid Bredfjällsgatan","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0617/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0617/18
 • Planens formella namn Detaljplan för förskola vid Bredfjällsgatan inom stadsdelen Hjällbo

Kontaktuppgifter

Tony Nielsen

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 33
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.