Plan- och byggprojekt

Kviberg - Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt möjliggöra en utveckling av vandrarhemmet. Syftet är också att bevara de befintliga kasernbyggnaderna och sjukhuspaviljongen samt att nya byggnader ska anpassas till byggnadsminnet Kvibergs kaserner och dess omgivning. Syftet är också att hitta en lämplig användning för de byggnader inom området som bevaras. Syftet med planen är också att bevara befintlig parkkaraktär och den vegetationsklädda kullen i planområdets mitt, samt att med den nya bebyggelsen stärka stråket mellan Kvibergspark och hållplatsen i Kviberg.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-03-15. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5326.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.027582554428369,57.736485555066125]},"properties":{"id":"BN0559/13","name":"Kviberg - Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner","address":"","preamble":"","header":"Kviberg - Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0559/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0559/13
 • Diarienummer FK FN6332/13

Kontaktuppgifter

Josefin Halldin

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • E-post josefin.halldin@fastighet.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.