Plan- och byggprojekt

Hammarkullen - nya bostäder och trafikförbättringar för utveckling av Hammarkullen

Utveckling av Hammarkullen höjer boendekvalitén
Foto: Peter Elofsson

Programmet för Hammarkullen föreslår cirka 1000 nya bostäder samt lokala trafikförbättringar för att utveckla stadsdelen. För att skapa mer liv och rörelse i området är de nya bostäderna tänkta att byggas i centrala lägen och tätt knutna till befintliga hus. När fler människor bor i området öppnas också nya möjligheter för service till de boende.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av Byggnadsnämnden 2009-12-15. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.036103901655464,57.780084500513695]},"properties":{"id":"BN0549/08","name":"Hammarkullen - nya bostäder och trafikförbättringar för utveckling av Hammarkullen","address":"","preamble":"","header":"Hammarkullen - nya bostäder och trafikförbättringar för utveckling av Hammarkullen","body":"Program - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0549/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0549/08
 • Planens formella namn Program för Stadsutveckling i Hammarkullen.

Kontaktuppgifter

Peter Elofsson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 89
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 55
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Huvudsakliga markägare är Göteborgs Stad, Bostadsbolaget och Göteborgslokaler.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.