Plan- och byggprojekt

Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 14 december 2021.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla.
Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.961905200003386,57.707400305671015]},"properties":{"id":"BN0528/13","name":"Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan ","address":"","preamble":"","header":"Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan ","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0528/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0528/13
 • Diarienummer FK FN5037/18
 • Planens formella namn Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden

Kontaktuppgifter

Martin Trpkovski

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 89
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fredrik Söderberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 91
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Lise-Lotte Lundh Bonde

Administratör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 54
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - granskning II

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.