Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet att bebygga området med utbildningslokaler för en förskola med sex till åtta avdelningar. Inom stadsdelen finns ett stort behov av att tillgodose efterfrågan på förskoleplatser.

Vad händer just nu?

Planarbetet är i startskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.927338742620416,57.671038568725066]},"properties":{"id":"BN0519/18","name":"Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0519/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0519/18
 • Diarienummer FK FN6347/18
 • Planens formella namn Detaljplan för utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen inom stadsdelen Järnbrott.

Kontaktuppgifter

Eva Tenow

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 24
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Maria Carlund

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 94
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.