Plan- och byggprojekt

Styrsö Skäret - Pensionat och bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Pensionat Skäret med bostäder (12 lägenheter anpassade för äldre, så kallat. trygghetsboende) och lokaler för pensionatets verksamhet samt nybyggnad av 2 st. flerbostadshus. Sammanlagt ca 50 lägenheter.


Bilden är ett fotomontage där man i förgrunden från vänster ser hur Äppelbo bed & breakfast är ersatt med ett flerbostadshus, pensionatet har fått ett nytt tak och byggts till med ett annex. Bakom Äppelbo syns parhus med mörk panel till vänster och konturen av en byggnad som kan ersätta dagens gruppbostad (streckad linje) skymtar bakom. Radar arkitekter

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-12-28. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5362.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.78993922037658,57.607807597958285]},"properties":{"id":"BN0515/11","name":"Styrsö Skäret - Pensionat och bostäder","address":"","preamble":"","header":"Styrsö Skäret - Pensionat och bostäder","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0515/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0515/11
 • Diarienummer FK FN0756/14

Kontaktuppgifter

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.