Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna

Syftet med planändringen är att möjliggöra för spårvagnsdepån Vagnhallen Majorna att bilda en egen fastighet. Det ges förutsättningar för förändrad fastighetsbildning inom hela planområdet. Därutöver upphävs del av gällande detaljplan där det idag står ett bostadshus på mark planlagd för industri.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-11-27, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5526.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.912266255611923,57.68795428739968]},"properties":{"id":"BN0514/19","name":"Kungsladugård - Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna","address":"","preamble":"","header":"Kungsladugård - Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna","body":"Plan begränsat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0514/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0514/19
  • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan II-558 m.fl. vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Kungsladugård

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 19 60
  • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Plan begränsat förfarande - startskede

  2. Plan begränsat förfarande - samråd

  3. Plan begränsat förfarande - inför antagande

    Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

  4. Plan begränsat förfarande - laga kraft